Copyright Autorestauratiebedrijf Lensink & Kolstee v.o.f. ©2016

Autorestauratiebedrijf Lensink & Kolstee v.o.f.

Lichtenvoordsestraatweg 90 - 94

7121 RE - Aalten - Nederland

Tel: +31 (0)543 - 451663 - info@lensink-kolstee.nl

KvK nr: 09179386

Connect With Us

Algemene voorwaarden Lensink & Kolstee V.O.F.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Artikel 1.Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, transacties, overeenkomsten en werkzaamheden van Autorestauratiebedrijf Lensink & Kolstee v.o.f., hierna te noemen Lensink & Kolstee v.o.f., aangegaan met of verricht ten behoeve van een wederpartij, hierna te noemen de opdrachtgever. Automobielen, voertuigen, en verdere restauratie/reparatieobjecten zullen in deze algemene voorwaarden verder als object vernoemt worden.

1.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Lensink & Kolstee v.o.f. zijn bevestigd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn met name niet mogelijk door eenzijdig toepasselijk verklaring door de opdrachtgever van andere algemene voorwaarden.

1.3 Indien Lensink & Kolstee v.o.f. uitdrukkelijk schriftelijk afwijking en/of wijzigingen van deze voorwaarden toestaat, is die afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen.

1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een door Lensink & Kolstee v.o.f. gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van kracht, ook indien die overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Artikel 2.Prijsindicaties.

2.1 Alle prijsindicaties van Lensink & Kolstee v.o.f. zijn vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gehouden, tenzij de prijsindicatie anders vermeldt.

2.2 Alle prijsindicaties vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de prijsindicatie en op de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.3 Een overeenkomst tussen Lensink & Kolstee v.o.f. en de opdrachtgever komt tot stand door mondelinge toezeggingen van de opdrachtgever, danwel door ondertekening van het contract, danwel doordat de gegeven opdracht schriftelijk door Lensink & Kolstee v.o.f. is bevestigd, danwel feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht.

2.4 Prijsopgaven, brochures, en prijslijsten zijn te allen tijde herroepelijk en binden Lensink & Kolstee v.o.f. niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.5 Voor prijsindicaties, brochures en prijslijsten met betrekking tot restauratie/reparatiewerkzaamheden geldt dat deze zowel voorzover het betreft de opgegeven tijd, als ook de opgegeven prijs altijd schattingen zijn.

2.6 Uitsluitend de directie van Lensink & Kolstee v.o.f. en de door deze directie volledig gevolmachtigde personen aangegeven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn bevoegd rechtens bindende transacties aan te gaan.

Artikel 3.Restauratie.

3.1 Restauratie/reparatie van een object door Lensink & Kolstee v.o.f. kan verdeeld worden in verschillende fases, te weten;

- Ontmanteling en controle van originaliteit

- Herstellen en completeren van de onderdelen cq. componenten

- Reinigen en conserveren van de onderdelen cq. componenten

- Opbouwen/afmontage van het object

- proefrit, eindcontrole en nabehandeling

3.2 Lensink & Kolstee v.o.f. accepteert totaalrestauraties danwel deelrestauraties waarbij de werkwijze en de kwaliteit wordt bepaald door Lensink & Kolstee v.o.f.

3.3 Door restauratie wordt het object voor zover mogelijk, of mogelijk te achterhalen is, in originele toestand gebracht, tenzij de opdrachtgever dit anders wenst.

3.4 Als blijkt dat na grondig bestuderen van de oude onderdelen, danwel na zorgvuldig zoeken in onze naslagwerken de originaliteit niet of nauwelijks te achterhalen is dan zal gekozen moeten worden voor de meest aannemelijke uitvoering van die details.

3.5 Als na uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de originaliteit als omschreven in art.3.4 de opdrachtgever andere wensen te kennen geeft waardoor werkzaamheden opnieuw uitgevoerd dienen te worden, dan zullen deze werkzaamheden als meerwerk beschouwd worden.

Artikel 4.Prijzen.

4.1 Alle prijzen en prijsindicaties van Lensink & Kolstee v.o.f. zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

4.2 Indien zich na het sluiten van een overeenkomst doch voor levering der goederen en/of het voltooien van de gegeven opdracht prijsverhogingen (bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van externe leveranciersprijzen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten) mochten voordoen, dan houdt Lensink & Kolstee v.o.f. zich het recht voor een dergelijke verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 5.Meerwerk.

5.1 Indien tijdens de restauratie/reparatie mocht blijken dat onderdelen vervangen of hersteld moeten worden welke ten tijde van de kostenraming niet zichtbaar waren of waarvan herstel of vervanging niet nodig hoefde te worden geacht, dan wel werkzaamheden moeten worden verricht, welke ten tijde van de kostenraming niet voorzien waren, worden die onderdelen en werkzaamheden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.2 Onder het in het vorige lid genoemde meerwerk vallen onder andere vervanging van tijdens de restauratie/reparatie door materiaalmoeheid of anderszins onbruikbaar geraakte onderdelen en onbruikbaar geraakte of gebleken installaties.

5.3 Indien mocht blijken dat te vervangen onderdelen slechts na tijdrovend zoekwerk of in het geheel niet meer gekocht kunnen worden, zullen de kosten van dat zoekwerk of het in eigen beheer vervaardigen van die onderdelen als meerwerk in rekening worden gebracht.

Artikel 6.Levering en levertijden, Eigendomsvoorbehoud.

6.1 De levering wordt geacht te zijn geschied, indien en zodra Lensink & Kolstee v.o.f. de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de voor hem bestemde goederen kunnen worden afgehaald, restauraties/reparaties worden geacht te zijn geschied op het moment, dat de te verrichten werkzaamheden zijn voltooid en Lensink & Kolstee v.o.f. de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

6.2 De door Lensink & Kolstee v.o.f. geleverde of verwerkte goederen blijven diens volledige eigendom totdat de koopsom, kosten van werkzaamheden en de bijkomende kosten volledig zijn betaald. Restauratie/reparatie objecten of delen hiervan blijven onder beheer van Lensink & Kolstee v.o.f. totdat alle gemaakte kosten, hierop betrekking hebbende, en alle kosten uit eerdere transacties volledig zijn betaald.

6.3 Door Lensink & Kolstee v.o.f. vermelde levertijden, restauratie/reparatieduur of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Lensink & Kolstee v.o.f. nimmer tot korting op de koopsom danwel de overeengekomen restauratie/reparatieprijs, tot vergoeding van doordien geleden schade, noch kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaanmaking van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.

6.4 Indien ten gevolge van welke omstandigheid dan ook de opdrachtgever niet het geheel of gedeeltelijke gerestaureerde/gerepareerde, danwel het door hem gekochte, object in ontvangst neemt nadat Lensink & Kolstee v.o.f. de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het project gereed is, is Lensink & Kolstee v.o.f. gerechtigd aan de opdrachtgever de gebruikelijke stallingskosten in rekening te brengen.

6.5 Indien bij Lensink & Kolstee v.o.f. gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan wel gegronde vrees ontstaat, dat de opdrachtgever overigens zijn verplichtingen jegens Lensink & Kolstee v.o.f. niet of niet behoorlijk zal nakomen, is Lensink & Kolstee v.o.f. ten allen tijde gerechtigd de aflevering en/of restauratie/reparatie op te schorten totdat de opdrachtgever ten genoegen van Lensink & Kolstee v.o.f. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de schade door de dientengevolge vertraagde aflevering en/of restauratie/reparatie ontstaan.

Artikel 7.Overmacht.

7.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Lensink & Kolstee v.o.f. welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van Lensink & Kolstee v.o.f. gevergd kan worden, geven Lensink & Kolstee v.o.f. het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding.

7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoelt, gelden onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, stormschade, waterschade, overstromingen, werkstakingen, bedrijfsbezetting, uitsluitingen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregel, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Lensink & Kolstee v.o.f. als bij derden, van wie Lensink & Kolstee v.o.f. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, of bij wie Lensink & Kolstee v.o.f. moet leveren, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door leveranciers van Lensink & Kolstee v.o.f. en voorts door alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van Lensink & Kolstee v.o.f. ontstaan.

Artikel 8.Aansprakelijkheid en reclames.

8.1 De werkzaamheden worden door Lensink & Kolstee v.o.f. naar beste weten en kunnen verricht en betreffen als zodanig een inspanningsverbintenis. Onverminderd hetgeen in artikel 9 wordt gesteld, wordt de aansprakelijkheid van Lensink & Kolstee v.o.f. in ieder geval beperkt tot het opnieuw verrichten van de ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden, danwel het herstel van het geleverde gebrekkige goed, of tot vervanging van dat goed, of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Lensink & Kolstee v.o.f. Eventuele transport-, reis of verblijfskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2 Reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 21 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief te geschieden. Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze geschieden, wordt Lensink & Kolstee v.o.f. geacht volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, zodat Lensink & Kolstee v.o.f. alsdan geen aansprakelijkheid meer draagt.

8.3 Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van betalingen.

8.4 Lensink & Kolstee v.o.f. aanvaardt in het geheel geen aansprakelijkheid indien de gebreken een gevolg zijn van enig toeval, verkeerd gebruik, normale slijtage, materiaalmoeheid of het gebruik van veroudert materiaal en dergelijke.

8.5 Lensink & Kolstee v.o.f. kan op grond van restauratie/reparatie- of andere werkzaamheden niet als producent van desbetreffende automobiel/object worden aangemerkt.

8.6 Iedere aansprakelijkheid van Lensink & Kolstee v.o.f. vervalt in ieder geval, zodra met desbetreffende auto/object wordt deelgenomen aan wedstrijden en dergelijke.

8.7 Lensink & Kolstee v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor beschadiging van delen en componenten bij de-montage.

Artikel 9.Verzekeringen.

9.1 Gedurende de restauratie/reparatie zal Lensink & Kolstee v.o.f. het object WA/Casco-verzekeren. Zonodig zal de waarde van het te restaureren/repareren object getaxeerd worden door een door Lensink & Kolstee v.o.f. aan te wijzen taxateur. Op Lensink & Kolstee v.o.f. rust geen enkele aansprakelijkheid voor objecten die in de stalling staan om welke reden dan ook. De waardevermeerdering door een geheel of gedeeltelijk uitgevoerde restauratie/reparatie zal zonodig getaxeerd worden d.m.v. taxatie aan de hand van verzameld foto- filmmateriaal alsmede door overlegging van werkorders en facturen.

9.2 Bij schade aan het object gedurende de restauratie/reparatie zal Lensink & Kolstee v.o.f. de schade vergoeden, welke in geen geval meer kan zijn dan de verzekeraar van Lensink & Kolstee v.o.f. uitkeert, e.e.a. uitgewerkt in een schadetaxatierapport.

9.3 Opdrachtgever wordt door Lensink & Kolstee v.o.f. uitdrukkelijk verzocht het object zelf All-risk te verzekeren wanneer Lensink & Kolstee v.o.f. de werkzaamheden in het opbouwstadium van het te restaureren/repareren object start.

9.4 Wanneer zoals in art.9.3 de opdrachtgever een eigen verzekering heeft op het object, zal bij schade deze verzekering als eerste worden aangesproken boven de verzekering van Lensink & Kolstee v.o.f.

Artikel 10.Betaling.

10.1 Zodra de overeenkomst tussen Lensink & Kolstee v.o.f. en de opdrachtgever tot stand is gekomen, zal de opdrachtgever het eerste contractuele voorschot voldoen. Zolang betaling nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is Lensink & Kolstee v.o.f. niet gehouden een aanvang met de werkzaamheden te maken.

10.2 Vervolgens zal facturering plaatsvinden wanneer het aan te wenden voorschot nihil is of naar verwachting binnen 7 dagen geheel verbruikt zal zijn, danwel indien voor de aflevering van het object mocht blijken dat het voorschot de totale kosten niet zou hebben gedekt.

10.3 De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het gehele factuurbedrag, alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Lensink & Kolstee v.o.f. mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de vijftiende dag na factuurdatum.

10.4 Bij niet betaling is Lensink & Kolstee v.o.f. alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende overeenkomst zomede alle andere overeenkomsten welke door de opdrachtgever of Lensink & Kolstee v.o.f. nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Lensink & Kolstee v.o.f. geleden schade, waaronder met name begrepen winstderving. De te vergoeden schade wordt bepaald door Lensink & Kolstee v.o.f. of door een door Lensink & Kolstee v.o.f. aan te wijzen deskundige.

10.5 In geval van de niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van 1% per maand.

10.6 Betalingen zullen in eerste instantie in mindering strekken op de rente en kosten, zoals bedoeld in artikel 10.5 en daarna op de hoofdsom.

10.7 Voorts is de opdrachtgever gehouden Lensink & Kolstee v.o.f. alle kosten te vergoeden die gemaakt moeten worden ter incasso van de openstaande bedragen.

10.8 Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Lensink & Kolstee v.o.f. tot volledig bewijs van het bestaan van de juistheid van het door de opdrachtgevers verschuldigde bedrag.

Artikel 11.Ontbinding.

11.1 Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde is Lensink & Kolstee v.o.f. gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld danwel op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 12.Annulering.

12.1 Onverminderd het recht van Lensink & Kolstee v.o.f. om nakoming van de overeenkomst te vorderen, is Lensink & Kolstee v.o.f. gerechtigd om, indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, schadevergoeding te vorderen. De te vergoeden schade bedraagt tenminste 10% van de laatste kostenraming.

Artikel 13.Geen beroep, korting of compensatie.

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door het aan Lensink & Kolstee v.o.f. verschuldigde bedrag te compenseren met bedragen welke Lensink & Kolstee v.o.f. aan hem verschuldigd mocht zijn.

13.2 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan op hem jegens Lensink & Kolstee v.o.f. rustende verplichtingen geheel of ten dele op te schorten indien Lensink & Kolstee v.o.f. om welke reden dan ook nog niet aan zijn verplichtingen mocht hebben voldaan, tenzij in rechte de ontbinding van de overeenkomst mocht zijn uitgesproken.

Artikel 14.Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

14.1 Lensink & Kolstee v.o.f. is ten allen tijde gerechtigd de goederen die door hem onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of de goederen, die ten gevolge van de ontbinding ener overeenkomst wederom aan Lensink & Kolstee v.o.f. in eigendom toevallen, eigenmachtig terug te nemen. De opdrachtgever wordt geacht Lensink & Kolstee v.o.f. daartoe toestemming te hebben verleend.

14.2 Alle goederen en gelden van opdrachtgever, welke Lensink & Kolstee v.o.f. uit welke hoofde dan ook onder zich mocht hebben, mag Lensink & Kolstee v.o.f. onder zich blijven houden totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Lensink & Kolstee v.o.f. heeft voldaan.

Artikel 15.Risico.

15.1 Het risico van de door Lensink & Kolstee v.o.f. verkochte objecten is vanaf het tot stand komen der koop voor de koper, ook al heeft de feitelijke en/of juridische levering nog niet plaats gevonden.

15.2 Zodra Lensink & Kolstee v.o.f. een object in stalling neemt, omdat de restauratie/reparatie is beëindigd of omdat de opdrachtgever zulks heeft verzocht, danwel omdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Lensink & Kolstee v.o.f. niet of niet tijdig is nagekomen, is Lensink & Kolstee v.o.f. niet gehouden de WA-verzekering gedurende stallingsperiode te laten voortduren en zijn alle risico’s, waaronder schade door niet gebruik voor rekening van de opdrachtgever.

15.3 Bij het opnieuw starten van de restauratie/reparatie na stalling is de opdrachtgever de extra kosten als meerwerk verschuldigd.

Artikel 16.Geschillen.

16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Lensink & Kolstee v.o.f. en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 17.Slotbepaling.

17.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van de datum van deponeren bij de Kamer van Koophandel voor centraal Gelderland.